Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Beste Rijscholen Nederland

Email: info@debesterijscholennederland.nl

Website: https://www.debesterijscholennederland..nl/

 

Definities

1.       Klant: degen met wie De Beste Rijscholen Nederland een overeenkomst is gegaan.

2.       Partijen: De Beste Rijscholen Nederland en klant samen.

3.       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens De Beste Rijscholen Nederland of een partner.

2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Informatieverstrekking door de klant

1.       De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Beste Rijscholen Nederland.

2.       De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1.       De overeenkomst tussen De Beste Rijscholen Nederland en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij l van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden .c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3.       Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant De Beste Rijscholen Nederland schriftelijk in gebreke stellen.

Klachten

1.       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

2.       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Beste Rijscholen Nederland  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Recht op ontbinding

1.       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Beste Rijscholen Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.       Is de nakoming van de verplichtingen door De Beste Rijscholen Nederland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Beste Rijscholen Nederland in verzuim is.

3.      De Beste Rijscholen Nederland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Beste Rijscholen Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Beste Rijscholen Nederland in de nakoming van enige

2.       verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Beste Rijscholen Nederland kan worden toegerekend in een van de wil van De Beste Rijscholen Nederland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Beste Rijscholen Nederland kan worden verlangd.

3.       Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroomelektriciteits- internet- computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen

4.       Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Beste Rijscholen Nederland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Beste Rijscholen Nederland er weer aan kan voldoen.

5.       Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6.       De Beste Rijscholen Nederland is in een overmacht situatie geen enkele schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1.       Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1.       De Beste Rijscholen Nederland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.       Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Beste Rijscholen Nederland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

1.       Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Beste Rijscholen Nederland.

2.       Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Beste Rijscholen Nederland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.       De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Beste Rijscholen Nederland is gevestigd /praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 Mei 2023.

Bij de beste rijscholen Nederland ben je op de juiste plek om de beste rijschool te vinden! Informatie en rijscholen voor je op een rij gezet! Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken en weet je zeker dat je de beste rijschool kiest!
© De Beste Rijscholen Nederland 2024